ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ.

ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ : ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ

ಭಾರತೀಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾಲಮಾನವು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವಂತಹುದು.ಒಂದು ‘ಕಲ್ಪ ‘ದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ‘ಯುಗ ‘ಗಳ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆವರ್ತನಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಮತ್ತು ಕಲಿ ಯುಗ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳು ಸರದಿಯಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವು ನಾಶಗೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಪವೂ ಬಿಲಿಯಾನ್ತರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವು ತ್ರೇತಾ ಯುಗದಲ್ಲೂ, ಮಹಾ ಭಾರತವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಘಟಿಸಿದುವು. ಈಗ ನಾವು ಇರುವ ಕಾಲ, ಕಲಿಯುಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊನೆಗೂಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಎದ್ದಿತ್ತು. Continue reading “ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ.”

ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಕಣ್ಮರೆ, ಏನು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು?

ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ : ಅನಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ.

ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಪ್ತ ಸಿಂಧುವಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಏಳು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯೂ ಒಂದು. ಉಳಿದವು — ಸಿಂಧೂ, ಝೆಲಂ, ಚೀನಾಬ್, ರವಿ, ಬಿಯಾಸ್, ಮತ್ತು ಸಟ್ಲೆಜ್.. ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯು ಭಾರತದ ವಾಯವ್ಯ ದಲ್ಲಿರುವ ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ನದಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು?

Continue reading “ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಕಣ್ಮರೆ, ಏನು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು?”

Why is India so corrupt? (Part 2)

The Corruption Perception Index by Transparency International has revealed that India has the highest rate of bribery in entire Asia.  What are reasons unique to India that make it on of the most corrupt big economies in the world? Continue reading “Why is India so corrupt? (Part 2)”